Οι κύριοι στόχοι του CORTTEX είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση των επαγγελματιών με τις επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία για την ανάπτυξη, ολοκλήρωση και διάδοση των γνωστικών στρατηγικών αιχμής μέσω τεχνικών e-Learning.

Οι τεχνικές e-Learning περιλαμβάνουν:

  • Ψηφιακά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης
  • Ερωτηματολόγιο
  • Ηλεκτρονικό βιβλίο

Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ψηφιακών μαθημάτων, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.

Sample Certificate