• Μελέτη / Έρευνα για τις αντιλήψεις και τις ιδέες που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (διδακτικό υλικό, πρόγραμμα σπουδών, νομοθεσία) με στόχο τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης και την επιλογή των κατάλληλων πρακτικών και εργαλείων που θα συμπεριληφθούν στο μαθησιακό περιεχόμενο.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών μεταξύ ερευνητών, ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα της διδασκαλίας, των μαθησιακών δυσκολιών, της διαχείρισης προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.
  • Σχεδιασμός ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος με απεριόριστη συμμετοχή και ανοιχτή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου.
  • Δημιουργία της πολυγλωσσικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου που θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές πληροφορίες.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών e-learning, ερωτηματολογίου και e-book.
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου μέσω πιλότων σε κάθε συνεργαζόμενη χώρα.
  • Διοργάνωση βραχυπρόθεσμης εκπαίδευσης του προσωπικού του έργου με στόχο την διάχυση του έργου σε κάθε χώρα, καθώς και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις προώθησης και συνέδρια σχετικά με τα πνευματικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα του έργου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.