Στόχος του έργου CORRTEX είναι η ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών, προκειμένου να εμπνεύσουν τα παιδιά και να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους μέσω πλούσιων και οργανωμένων γνωστικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές, καινοτόμες και ελκυστικές μεθόδους. Οι στόχοι αυτού του έργου περιλαμβάνουν:

  1. Παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος για να βοηθήσει την ομάδα-στόχο στην επαγγελματική της εκπαιδευτική δραστηριότητα.
  2. Διευκόλυνση και υποστήριξη των επαγγελματιών στον τομέα της εκπαίδευσης και στην επικύρωση ορισμένων διαδικασιών που απαιτούνται στην πράξη.
  3. Προσδιορισμό του επιπέδου γνώσεων και ελλείψεων στην εφαρμογή στην πράξη μέσω εκτενούς έρευνας σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και τις ανάγκες κατάρτισης που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί.
  4. Ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών ψηφιακής εκπαίδευσης ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών από 3 χώρες (Ρουμανία, Ελλάδα, Βέλγιο). Το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της ερευνητικής μελέτης και των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.
  5. Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης από οποιαδήποτε φορητή συσκευή για την φιλοξενία των εκπαιδευτικών ενοτήτων και ανάπτυξη μιας κοινότητας έρευνας.