Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Ψυχική Υγεία σε Άτομα με Διανοητική Αναπηρία (European Association for Mental Health in Intellectual Disability - EAMHID) παρέχει μια πλατφόρμα για ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες υγείας και φορείς χάραξης πολιτικής. Ο σκοπός του Οργανισμού είναι να διευκολύνει διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στον τομέα της ψυχικής υγείας σε άτομα με διανοητική αναπηρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον συντονισμό και στη προώθηση επιστημονικών δραστηριοτήτων και βελτιώσεων των προτύπων φροντίδας και υποστήριξης σε όλη την Ευρώπη. Ο Οργανισμός έχει ένα ευρύ και ενοποιημένο δίκτυο σε Ευρωπαϊκό και σε Διεθνή επίπεδο, το οποίο αυξάνεται μέσα διαρκή επιτυχημένα συνέδρια και μαθήματα. Κάθε δυο χρόνια ο Οργανισμός οργανώνει διεθνή συνέδρια για τη προώθηση της άριστης κλινικής και ακαδημαϊκής δουλειάς στην Ψυχική Υγεία σε Άτομα με Διανοητική Αναπηρία. Την περίοδο ανάμεσα στα συνέδρια ο Οργανισμός οργανώνει μαθήματα σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης για να προωθήσει τη συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με τη ψυχική υγεία και τη διανοητική αναπηρία.
Ο Οργανισμός θέλει να προωθήσει την καινοτόμα έρευνα και την κλινική πρακτική μέσω της καλλιέργησης μελλοντικών κλινικών γιατρών και ακαδημαϊκών σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα.