Το CORTTEX είναι μια μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, ολοκλήρωση και διάδοση καινοτόμων εκπαιδευτικών στρατηγικών βελτιωμένων μεθόδων και εργαλείων μάθησης, για τη δημιουργία νέων ή τη διασύνδεση ήδη υπαρχόντων μαθημάτων γνωστικής διδασκαλίας και για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας μαθησιακού δικτύου που υποστηρίζει τη μετάδοση της γνώσης  σε ένα ευρύ κοινό μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το CORTTEX επικεντρώνεται στη χρήση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας, μεθόδων, τεχνολογιών και γνώσεων προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της εμπειρίας των μαθητών, να βελτιωθεί η μαθησιακή διαδικασία, η γνωστική ανάπτυξη και να αυξηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα.